Fundusze europejskie

 

 

Gmina Ryglice realizuje projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

 

Celem projektu jest dostosowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie Ryglice do obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców.

 

Planowane efekty:

1. poprawa systemu gospodarowania odpadami poprzez większą powierzchnię magazynową i wydłużenie czasu otwarcia PSZOK – przedmiotem projektu jest budowa dwóch nowych budynków magazynowych (realizacja projektu spowoduje ograniczenie odpadów podlegających składowaniu);

2. wzrost udziału odpadów segregowanych poprzez umożliwienie zbierania dodatkowych frakcji odpadów, tj. nie tylko makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów budowlanych z drobnych remontów, opon ale również chemikaliów, baterii     i akumulatorów, przeterminowanych leków, odpadów ulegających biodegradacji (zielonych);

3. lokalizacja PSZOK w innym niż dotychczas wynajmowanym miejscu, na terenie własnym gminy umożliwi dostosowanie godzin otwarcia oraz zwiększenie powierzchni magazynowych PSZOK;

4. stworzenie punktu wymiany rzeczy używanych (obecnie nie jest to możliwe ze względów lokalowych);

5. stworzenie punktu napraw i przygotowania do ponownego użycia (obecnie nie jest to możliwe ze względów lokalowych);

6. poprawa poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców – zaplanowano odpowiednie działania promocyjno – informacyjne w ramach Projektu.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 096 702,34 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą  884 637,23 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 751 941,57 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

 

Segregacja śmieci ma sens