Rewitalizacja

Rewitalizacja

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Ryglic ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXVII/208/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

 

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 5 kwietnia 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r.

Komitet Rewitalizacji Gminy Ryglice, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Ryglic, zwanego dalej Burmistrzem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

 1. Komitet reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Ryglice, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

 2. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Ryglice.

 3. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Ryglicach oraz zarządzeń Burmistrza Ryglic związanych z rewitalizacją.

 

Komitet liczy od 6 do 14 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym programem rewitalizacji.

 

Przeczytaj pełną treść ogłoszenia

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

 

Informacja o naborze na członków Komitetu ogłoszona została na stronie internetowej www.ryglice.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryglice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach.

 

 

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji społecznych:

http://bip.malopolska.pl/api/files/1548124

 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023


Burmistrz Ryglic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Ryglic informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023
Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
mieszkańcy Gminy,
mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku w formie:
zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres beatam7@onet.eu lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 19 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku;
zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Beata Makarska, Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 9, adres poczty elektronicznej: beatam7@onet.eu, w godzinach pracy urzędu;
spotkania informacyjnego, które odbędzie się 30 grudnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach na sali obrad o godz. 9.00.
 

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023i formularz konsultacyjny dostępne będą od 19 grudnia 2016 r.:
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje społeczne”;
na stronie internetowej Gminy w zakładce „Program Rewitalizacji na lata 2016-2023”’
w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, Rynek 9, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Pobierz plik Formularz_konsultacji_GPR_Ryglice.docx(docx, 13.06KB)

Konsultacje społeczne dotyczące projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice

na lata 2016-2023

Burmistrz Ryglic zapraszado udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023.

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Ryglic informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy, 

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

 • organy władzy publicznej;

 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: beatam7@onet.eu lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 19 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku;

 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Beata Makarska, Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 9, adres poczty elektronicznej: beatam7@onet.eu, w godzinach pracy urzędu;

 • spotkania informacyjnego, które odbędzie się 30 grudnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach na sali obrad o godz. 9.00.

 

 

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023i formularz konsultacyjny dostępne będą od 19 grudnia 2016 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje społeczne”;

 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Program Rewitalizacji na lata 2016-2023”’

 • w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, Rynek 9, pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023.

.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

 

Szanowni Państwo,

          trwają pracę nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

          W zakończonym właśnie etapie prac określono kluczowe problemy i zagrożenie na obszarze gminy Ryglice, a także wskazano miejsca, które potrzebują szczególnej uwagi.

          Kolejnym etapem jest określenie kompletnego katalogu działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Opracowywany Program Rewitalizacji zawierać będzie wykaz dopełniających się wzajemnie - głównych oraz uzupełniających - projektów rewitalizacyjnych. Ujęcie projektu w Programie Rewitalizacji może być pomocne przy uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych.

          Mam nadzieję, że zechcą się Państwo podzieli swoją opinią co jeszcze warto zrobić w naszej gminie i prześlą propozycję konkretnych zadań, które powinny być realizowane w Ryglicach przez samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców.

       Szczególnie zachęcam przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza.

           Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, co do zasady powinny być realizowane na obszarach, na których zidentyfikowano sytuację kryzysową i odpowiadać na zdiagnozowane problemy. Mapa obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wraz z diagnozą jest dostępna na stronie internetowej gminy w zakładce Rewitalizacja.

        W pierwszej kolejności proszę o wskazanie projektów które będą służyły rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym przede wszystkim dotyczące:

- przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
     - placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
     - obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
     - obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
     - obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
- budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury kultury;
- działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
- zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
- modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę zewnętrzną;
- modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).
- Projekty „miękkie” skierowane do społeczności lokalnej np.:
      wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych;
     - organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
     - organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
    - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach kryzysowych, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań

Na wypełnione karty czekamy do 16 listopada 2016 roku.

Chciałbym, aby wypracowane i przyjęte rozwiązania w Gminnym Programie Rewitalizacji były rzeczywistą wypadkową oczekiwań i potrzeb naszej lokalnej społeczności. Zachęcam do współtworzenia programu rewitalizacji oraz wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w naszej gminie.


Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku,
Bernard Karasiewicz
Burmistrz Ryglic

 

Link do karty zgłoszenia:

„Zbieramy zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji”

 

 


 

Zgodnie z ustaleniami podczas wczorajszych warsztatów rewitalizacyjnych zamieszczamy poniżej prezentację ze spotkania oraz kryteria oceny projektów.

 Szanowni Państwo,

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata 2016 – 2023 wkraczają w kolejną fazę. Wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji i gmina Ryglice przystąpiła do opracowania założeń Programu Rewitalizacji. Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, wiemy jakie są społeczne oczekiwania co do ich rozwiązywania.
Dnia 20 września br. Rada Miejska w Ryglicach podjęła uchwałę sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.
Wkraczamy w ostatni etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jakim jest wybór konkretnych zadań, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.
W związku z powyższym, serdecznie zapraszam na jedne z ostatnich spotkań rewitalizacyjnych, które odbędą się w środę, 12 października o:
godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Ryglicach sala nr 3 oraz
godzinie 18.00 w Lubczy w budynku „Perła Lubczy”.
Spotkania odbędą się w dwóch, różnych miejscach tak, aby umożliwić udział wszystkim chętnym. W trakcie warsztatów, wraz z Państwem, określimy jakie są najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które powinny być zrealizowane w naszej Gminie.
Chcemy, wraz z Państwem, wypracować szczegółowy zakres podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Bardzo zależy nam także, aby to spotkanie pozwoliło zaplanować najważniejsze działanie „miękkie” towarzyszące wiodącym projektom infrastrukturalnym, a także inicjowało nawiązanie szerokiej współpracy na rzecz przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

Licząc na Państwa obecność pozostaję z wyrazami szacunku,

Bernard Karasiewicz
Burmistrz Ryglic

 

 

 


Burmistrz Ryglic zaprasza do udziału w ponownych konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ryglice

 

 

 

Burmistrz Ryglic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

  

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 14 lipca 2016 roku do 14 sierpnia 2016 roku w formie:

 

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres beatam7@onet.eu lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 14lipca 2016 roku do 14 sierpnia 2016 roku;

 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Beata Makarska, Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 2, adres poczty elektronicznej: beatam7@onet.eu, w godzinach pracy urzędu;

 • spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 22 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach na sali obrad podczas spotkania omówiony zostanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

2. Formularz Konsultacji społecznych uchwały w sprawie określenia zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 


------------------------------------------------------------

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 lipca 2016 roku do 3 sierpnia 2016 roku w formie:

 

 • zbierania uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres beatam7@onet.eu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ryglicach z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 4 lipca 2016 roku do 3 sierpnia 2016 roku;

 

 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Beata Makarska, Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 2, adres poczty elektronicznej: beatam7@onet.eu, w godzinach pracy urzędu;

 

 • spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 14 lipca w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach na sali obrad. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ryglice.

 

 

Dokumenty do pobrania

 

1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

- Załącznik nr 1: Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ryglice

 

- Załącznik nr 2: Diagnoza zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy Ryglice wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

2. Formularz konsultacyjny dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ryglice

 

---------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

 

Gmina Ryglice przystąpiła do opracowania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli nam sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej – chcielibyśmy żeby prace nad dokumentem były okazją do wspólnej refleksji co – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilnego do zrealizowania. Bardzo zależy mi, jako burmistrzowi Ryglic, żebyśmy nie myśleli wyłącznie o projektach infrastrukturalnych, ale aby w naszej wspólnej refleksji o rozwoju gminy Ryglice pamiętać o budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, o znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach. Bardzo zależy mi, żebyśmy wkroczyli w nowy etap budowania współpracy i wzajemnej odpowiedzialności za los naszych małych, lokalnych wspólnot i wspólnoty całej gminy. Chcę żebyśmy z nową energią tworzyli społeczeństwo obywatelskie Ryglic z troską i odpowiedzialnością za tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, pomocy i naszego wspólnego zainteresowania.

 

 

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji – chciałbym żeby był on wielostopniowy i zaangażował maksymalnie wielu mieszkańców gminy Ryglice. To Państwo wiecie najlepiej czego najbardziej potrzeba w każdej miejscowości, przysiółku, na każdej ulicy. Chcemy by powstający dokument był okazją do poznania Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie tej krótkiej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, a także lepiej zdiagnozować te obszary które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia. 

Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku,

Bernard Karasiewicz

Burmistrz Ryglic

 

 

1. Link do ankiety dla mieszkańców: https://omikronbadania.pl

 

 

 

 

2016.08.11 - Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

2016.09.07 - Raport z konsultacji w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji