Gospodarka odpadami

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

 

Informacja dla rolników:

 

 

Poziomy recyklingu:

 

 

System usuwania odpadów ciekłych:

 

 

Inne informacje do pobrania:

 

 

 

Rejestr działalności regulowanej:

 

 

Uchwały i zarządzenia:

 

 

2012 rok - Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia [pobierz plik]
2013 rok - Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia [pobierz plik]

Instrukcja segregacji odpadów
  1. Instrukcja post. z odpadami zielonymi i wielkogabarytowymi
  2. Instrukcja post. ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
  3. Instrukcja post. ze zużytymi bateriami alkaicznymi i akumulatorami
  4. Instrukcja post. z niewykorzystanymi lub przeterminowanymi lekami i chemikaliami
  5. Instrukcja post. z pozostałymi odpadami

 

Analiza stanu gospodarki odpadami 2015

 2016-06-17-12-20-13-01
 
 

Analiza stanu gospodarki odpadami 2014

 analiza.pdf
 
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ryglice w roku 2013

 

Starsze uchwały i zarządzenia:

 

 

 

2012 rok - Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia [pobierz plik]
2013 rok - Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia [pobierz plik]

Instrukcja segregacji odpadów
  1. Instrukcja post. z odpadami zielonymi i wielkogabarytowymi
  2. Instrukcja post. ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
  3. Instrukcja post. ze zużytymi bateriami alkaicznymi i akumulatorami
  4. Instrukcja post. z niewykorzystanymi lub przeterminowanymi lekami i chemikaliami
  5. Instrukcja post. z pozostałymi odpadami
 

 

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Ryglicach informuje wszystkich mieszkańców,  że w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2014 r. metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  należy do dnia 31 stycznia 2014 r. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od dnia 1 stycznia 2014 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego - w zależności od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe).

Pobierz deklarację

 

 

KOMUNIKAT


Do 30 czerwca obowiązują stare zasady. Od dnia 1 lipca 2013 roku odpowiedzialnym za odbiór odpadów będzie Gmina Ryglice. Aktualne umowy cywilno – prawne na odbiór odpadów nie przestają obowiązywać automatycznie w wyniku nowych uregulowań prawnych. W związku z tym – jeżeli dotychczasowa umowa została zawarta na okres dłuższy niż do 30 czerwca 2013r. – należy ją rozwiązać zgodnie z okresem wypowiedzenia wskazanym w tej umowie, tak aby przestała obowiązywać od 1 lipca 2013r. W zakładce druki do pobrania zamieszczono wzór wypowiedzenia umowy, który można pobrać, wypełnić i dostarczyć przedsiębiorcy dotychczas odbierającemu odpady.

 

 

Burmistrz Ryglic przypomina


mieszkańcom Gminy o obowiązku utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, określonym w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. Art. 5 pkt. 1.4, z późn. zm. oraz „Regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie Ryglice”. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej gminy. Nie przestrzeganie tego obowiązku może powodować określone konsekwencje prawne .

Art.5 pkt. 1.4 wspomnianej ustawy brzmi;

Uprzątnięcie, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

 

 

Informacja Burmistrza Ryglic na temat wdrażania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Ryglice

 


Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która z nielicznymi wyjątkami weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., nałożyła na gminy obowiązek wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Oznacza to, że gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W dniu 5 grudnia 2012 r. Rada Miejska podjęła podstawowe uchwały stanowiące akt prawa miejscowego w tym zakresie. Na mocy podjętych Uchwał postanowiono że od 1 lipca 2013 roku zostanie całkowicie zmieniony system odbioru odpadów komunalnych w naszej gminie.

Szczegółowe informacje będą mogli Państwo znaleźć na stronach internetowych Urzędu, w referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu pod nr tel. 14 644 36 45 lub osobiście, u sołtysów i w prasie lokalnej. Gospodarka odpadami komunalnymi będzie omawiana na najbliższych zebraniach wiejskich. Planuję też specjalną kampanię informacyjno- edukacyjną na terenie gminy.

 

Jakie zapadły główne postanowienia na ostatniej Sesji;

 

Przyjęty został nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Ryglice, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku.

Wybrana została metoda obliczania odpłatności za odpady i stawka odpłatności. W Gminie Ryglice płacić będziemy od 1 lipca 2013 roku , jedną stawkę od gospodarstwa domowego ( de facto od numeru domu ). Wysokość tej stawki jest przyjęta na poziomie 27 zł miesięcznie za odpady segregowane w gospodarstwie domowym i 42 zł za odpady zmieszane.

Przyjęta została treść deklaracji, która wkrótce trafi do mieszkańców gminy, na podstawie której określą oni poziom swojej odpłatności. Już dzisiaj apeluję do mieszkańców o poważne potraktowanie wypełnienia deklaracji i terminowy zwrot do Urzędu Miejskiego.

Określone zostały terminy wnoszenia odpłatności za odbierane odpady.

Zgodnie z art. 6d ust. 1 zmienionej ustawy Burmistrz jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Kto będzie operatorem zbiórki odpadów komunalnych w Ryglicach będziemy rozstrzygać w I kwartale przyszłego roku. Z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu zostanie podpisana umowa na wykonywanie zadań najpóźniej do 30 kwietnia 2013 roku

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina będzie pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu..

Wszystkie nieuiszczone należności z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych będą egzekwowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Teresa Połoska

Burmistrz Ryglic

Pytania i odpowiedzi: Nowa ustawa "Śmieciowa"

MIESZKAŃCY PYTAJĄ - PRACOWNICY URZĘDU ODPOWIADAJĄ

 

 

Ile będziemy teraz płacić za odbiór śmieci z gospodarstwa ?

Zgodnie z Uchwałą nr XXX/194/12 z dnia 5 grudnia 2012 r, podjętą przez Radę Miejską opłata za wywóz stałych odpadów komunalnych (śmieci) będzie pobierana od 1 lipca 2013 roku, od gospodarstwa domowego (numeru domu). Opłata ta wynosić będzie 27 zł w przypadku kiedy w gospodarstwie domowym odpady będą segregowane oraz 42 zł kiedy nie będą segregowane. Opłatę będzie można uiszczać kwartalnie bezpośrednio do kasy Urzędu lub na wskazany rachunek bankowy.

Kiedy mam wypowiedzieć umowę na wywóz śmieci dotychczasowemu odbiorcy ?

To zależy od firmy z którą zawarł Pan umowę na wywóz odpadów.
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. z Tuchowa, sama będzie wypowiadać umowy zawarte ze swoimi klientami. Może to już nastąpić w kwietniu przy odbiorze odpadów lub maju ale ze skutkiem obowiązywania dotychczasowej umowy do30 czerwca 2013 roku.
MPGK sp. z o.o. z Tarnowa nie będzie wypowiadać umów swoim klientom . Trzeba to zrobić samemu. Radzimy więc już teraz w styczniu, zajrzeć do zawartych kiedyś umów i w porę je wypowiedzieć by nie narazić się na niepotrzebne kłopoty i spory.

Kto po 1 lipca 2013 r. będzie wywoził od nas śmieci ?

Tego jeszcze nie wie nikt. Najpóźniej do 31 marca 2013 r. będzie ogłoszony przetarg, w którym będzie wyłoniony przyszły operator odbioru odpadów.

Jak będzie rozwiązana sprawa pojemników. Co będzie obowiązywać worki czy pojemniki i po czyjej stronie będzie obowiązek zaopatrzenia się w nie ?

Dzisiaj tj . 3.01.2013 r. sprawa nie jest jeszcze definitywnie rozstrzygnięta czy będą worki, czy pojemniki. To będzie znane gdzieś w połowie marca. Natomiast wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki lub worki będzie leżało po stronie operatora zbiórki odpadów. Urząd Miejski zamierza postawić w procedurze przetargowej taki warunek.

Ile razy w miesiącu będę mogła liczyć na odbiór śmieci.? Do tej pory wystawiałam je dwa razy.

Zbiórka odpadów będzie organizowana dwa razy w miesiącu. Operator będzie zobowiązany do zabrania każdej ilości wystawionych odpadów. Warunkiem będzie ich posegregowanie i umieszczenie odpadów w workach lub pojemnikach . Odpady zmagazynowane luzem nie będą zabierane.

Czy będziecie organizować po 1 lipca, zbiórki odpadów ponad gabarytowych i sprzętu AGD.

Tak. Zbiórki będą organizowane dwa razy do roku tj. wiosną i jesienią. Terminy i warunki organizacyjne będą ogłaszane zwyczajowo na stronie internetowej Urzędu oraz przez sołtysów. Niezależnie od okresowych zbiórek na terenie gminy będą zorganizowane dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów (w Lubczy i Ryglicach), do których będzie można przywieź w wyznaczonych terminach różnego rodzaju odpady. O terminie uruchomienia tych punktów zostaniecie Państwo powiadomieni min. na tej stronie.

Jak będą traktowani tzw. „letnicy” , mieszkający w Gminie okazjonalnie np.; w weekend, ferie, wakacje, którzy posiadają własne domki lub dacze?

Po pierwsze zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku jaki mamy w naszej Gminie. Po drugie nie przewidujemy traktować tej grupy ludzi tak samo jak stałych mieszkańców tj. zobowiązywać ich do płacenia stałej opłaty. Natomiast mieszkańcy przebywający okresowo na terenie naszej gminy powinni zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów z firmą, która będzie operatorem zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów na naszym terenie. Urząd Miejski w tym wypadku ograniczy się do prowadzenia okresowej kontroli czy ta grupa mieszkańców ma podpisane takie umowy.