Informacje Ogólne

Konsultacje społeczne w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Konsultacje społeczne w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Burmistrz Ryglic informuje, iż w dniach 01 października – 30 października 2022 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ryglice.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) w celu podjęcia uchwał organ zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.

Ankietę można złożyć w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1nVvIPJmTt_LROMbYeP7rRL9w-T5YQuv0-fgCoyFAoHQ

2) wysyłając na e-mail: gmina@ryglice.pl

3) w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach lub listownie na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice ul. Rynek 9

Pod uwagę będą brane tylko te ankiety które wpłyną w terminie do dnia 30 października 2022r. (decyduje data wpływu).

Uchwałę Rady Miejskiej w Ryglicach Nr LI/408/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. wraz z projektem zmiany i formularzem do wypełnienia przedstawiamy w załączeniu.

 

Wróć