Informacje Ogólne

Ewaluacja budżetu obywatelskiego Gminy Ryglice

25 listopada br. w OSP Ryglice odbyło się spotkanie ewaluacyjne w związku z tegoroczną edycją budżetu obywatelskiego. Uczestnikami spotkania byli zasadniczo autorzy projektów budżetowych, radni, sołtysi, przedstawiciele szkół. W ewaluacji wzięło udział ponad 20 osób.

Budżet obywatelski w Gminie Ryglic z założenia miał mieć charakter szeroko konsultowanych uzgodnień społecznych. Dalego też, zarówno jego regulamin, jak i wdrażanie w formie pracy zespołu koordynującego odbywało się z udziałem zainteresowanych mieszkańców. W szczególności ten udział miał kluczowe znaczenie na etapie oceny i ewaluacji, ponieważ dawał nadziej na wypracowanie jeszcze lepszych standardów.

Zgromadzeni mieszkańcy w bardzo rzeczowej dyskusji po kolei odnosili się do takich zagadnień  jak promocja procedury budżetu obywatelskiego, jego zasadnicze zasady, tematyka i forma zgłaszanych projektów, głosowanie.

W związku z promocją budżetu obywatelskiego oceniono ją jako wystarczającą podkreślając duże zaangażowanie autorów wniosków w propagowaniu tego przedsięwzięcia. Odbyły się spotkania konsultacyjne w większości miejscowości, mieszkańcy otrzymali do domów ulotki informacyjne, dobrze funkcjonowała informacja poprzez Internet i pocztę pantoflową. Najlepszym tego dowodem jest doskonała frekwencja na poziomie blisko 45%. Niemniej, poniesiono uwagę, że należy intensyfikować proces informacyjny m.in. poprzez zajęcia z młodzieżą na ten temat oraz  podkreślanie że dany projekt powstał w ramach budżetu obywatelskiego.

W odniesieniu do głównych zasad budżetu obywatelskiego zwrócono uwagę na konieczność ich zachowania. Pozytywnie oceniano wysokość przeznaczonych pieniędzy, oraz możliwość udziału młodzieży od 16 roku życia. Szeroką dyskusje wzbudziła natomiast kwotą 100 tys. zł. przeznaczona na jeden projekt. Cześć z uczestników argumentowała, że gdyby górną granicą było 50 tys. wtedy więcej projektów mogłoby zostać sfinansowanych. Z drugiej strony spośród 14 aż 8 zbliżało się do kwoty 100 tys. zł. co wpływało na możliwość zgłaszania projektów bardziej złożonych. Bardzo pozytywnie również odniesiono się do braku ograniczeń w zakresie przedmiotowym projektów. Otwarta formuła pozwalała na dużą swobodę i proponowanie bardzo różnorodnych pomysłów.

Największą kontrowersje wzbudził problem nierówności szans między miejscowościami. Uznano, że obecny regulamin poważnie ogranicza małe wsie naszej gminy w możliwościach odniesienia sukcesu z względu na porównywalnie mniejszą liczbę mieszkańców. W związku z powyższym zaproponowano rozwiązanie, w którym projekty zostaną podzielone na ogólno gminne i lokalne. Te pierwsze pozostaną na dotychczasowych zasadach, o zwycięstwie decydować będzie największa ilość głosów. Natomiast zwycięzców spośród lokalnych  projektów będziemy wyłaniać na podstawie wskaźnika procentowego osób głosujących na dany projekt w stosunku do liczby mieszkańców danej miejscowości. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać łącznie dwa głosy. Jeden głos na projekty ogólno gminne i jeden na lokalne. Z tym zastrzeżeniem, że głos oddany na projekty lokalne z innej miejscowości będzie nieważny. W przypadku projektów ogólno gminnych można głosować dowolnie niezależnie od miejsca zamieszkania.   

Jeżeli chodzi o sam proces głosowania, pomimo uwagi nad możliwością zastosowania urn, ze względu na łatwość rozwiązania postanowiono pozostawić obecny system oparty o Internet. Jednocześnie, aby odejść od konieczności używania numeru PESEL, zaproponowano wysłanie do mieszkańców wraz z informacją promocyjną o budżecie obywatelskim, specjalnych kodów, które po wpisaniu do programu pozwolą zagłosować na dwa wybrane projekty.     

Wszystkim zaangażowanym w tegoroczny budżet obywatelski Gminy Ryglice serdecznie dziękujemy za udział. Pilotażowa edycja pod patronatem Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie, biorąc pod uwagę frekwencje, ilość pomysłów, oraz ich jakość, z pewnością może być uznana za sukces nas wszystkich. Włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne staje się obecnie trwałym i coraz bardziej popularnym trendem w zarządzaniu samorządem. Gmina Ryglice często jest w awangardzie tych procesów, co szczególnie dobrze świadczy o potencjale mieszkańców.

 

                                                                                                                        Seweryn Gutkowski

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

Wróć