Informacje Ogólne

Inwentaryzacja ogrzewania budynków – ankiety

Inwentaryzacja ogrzewania budynków – ankiety

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017r. przyjął aktualizację „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Na mocy w/w Uchwały na gminy nałożono obowiązek stworzenia i bieżącej aktualizacji Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce, udostępnionej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Tym samym, Sejmik Województwa Małopolskiego zobowiązał właścicieli wszystkich budynków na terenie danej gminy, zarówno właścicieli indywidualnych gospodarstw domowych jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do przekazywania właściwym urzędom gminy wszystkich danych dotyczących budynków, niezbędnych do bieżącej aktualizacji Bazy.

 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o wypełnienie Ankiety do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków i  dostarczenie jej w najbliższym czasie do Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Ankiety są do wszystkich Państwa dostarczane przez listonoszy.

 

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji ogrzewania budynków pozwoli nam ocenić skalę potrzeb w zakresie docieplenia budynków czy wymiany kotła na nowy oraz wypełnić obowiązki nałożone m.in. przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

 

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza, w tym likwidację źródeł niskiej emisji. Podane dane nie będą wykorzystywane w innych celach czy też przekazywane podmiotom trzecim.

 

Wypełnioną ankietę można zostawić w sekretariacie, w pokoju nr 9
u Ekodoradcy lub przesłać na adres: ekodoradca.ryglice@onet.eu . Wszelkich informacji udziela Pani Beata Makarska, pod numerem telefonu: 14 644 36 16 lub w przypadku jej nieobecności Pani Marta Kozioł – 14 644 36 31.

 

 

Projekt LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej

 

Ankieta informacje

 

Ankieta do wypełnienia

 

Wróć