Gospodarka przestrzenna


Budownictwo
pok. 8 piętro I
Bożena Burza
tel. 14 644 36 34
 
Dokumenty do pobrania:
- Wniosek o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy (pobierz)
- Wniosek o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji
- inwestycji celu publicznego (pobierz)
- Zaświadczenia z zakresu budownictwa (pobierz)
- Wstępne oświadczenie jednostek branżowych o zapewnieniu dostawy mediów (pobierz)
 
Budownictwo
Sprawami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego zajmuje się dział budownictwa, pokój nr 12, II piętro Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Osoba odpowiedzialna –  Bożana Bożek. Bezpośredni numer telefonu – 146443626.

W gminie Ryglice obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jest plan dla miejscowości Uniszowa zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/186/06 przez Radę Miejską w Ryglicach z dnia 26 kwietnia 2006r. Dla pozostałych miejscowości brak jest obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Zaświadczenia
Burmistrz Ryglic wydaje zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o ustalenia tego planu. W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane jest zaświadczenie z  informacją o braku planu. Za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową  - 17 zł, w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miejskiego lub gotówkowo w kasie Urzędu. Opłata  skarbowa powinna być uiszczona z chwilą złożenia wniosku, a dowód wpłaty dołączony do wniosku. Wydanie zaświadczenia następuję w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku
 
Wypisy i wyrysy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.
 Burmistrz Ryglic wydaje wypisy i wyrysy z planu miejscowego.


 Za wydanie wypisu lub wyrysu pobiera się opłatę skarbową.


Za wydanie wypisu lub wyrysu z planu miejscowego pobiera się opłatę skarbową :
1) od wypisu :
 a. do 5 stron - 30,00 zł
 b. powyżej 5 stron - 50,00 zł
2) od wyrysu :
a. za każdą pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4 - 20,00 zł
b. nie więcej niż - 200,00 zł
 
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysuz planu miejscowego powinien zawierać :
1. Dane osobowe wnioskodawcy.
2. Numer ewidencyjny działki lub działek.
3. Nazwa miejscowości, na terenie której jest położona nieruchomość.


Termin załatwienia sprawy- do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Na podstawie wydawanych wypisów i wyrysów z planu miejscowego, zgodnie z zawartymi w nich ustaleniami, można m.in. występować o pozwolenie na budowę - do Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38 ; dokonywać podziałów geodezyjnych nieruchomości, i in.

Decyzje o warunkach zabudowy
1. Zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego),  wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.
2. Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane :
-  polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
-  niewymagające pozwolenia na budowę.
3. Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.
4.Burmistrz Gminy wydaje decyzje o warunkach zabudowy, po uzgodnieniu z odpowiednimi organami.
 
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać :

1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1 : 500  lub 1 : 1000,  a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000,

2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą :
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Kopia aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1 : 1000  (1 : 2000 - dla inwestycji liniowych)  - Tarnów, ul. Nowa 3.
2. Graficzne przedstawienie planowanego sposobu zagospodarowania terenu na kopii mapy  –  1 egzemplarz.
3. Wypisy z ewidencji gruntów dot. działki przedmiotowej, działek sąsiednich   –   Tarnów, ul. Nowa 3.
4. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli inwestycja jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe.
 
Za wydanie decyzji należy uiścić opłatę skarbowa w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miejskiego lub gotówkowo w kasie Urzędu  w wysokości – 107 zł. Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie   podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być uiszczona z chwilą złożenia wniosku, a dowód wpłaty dołączony do wniosku.  Decyzja o warunkach zabudowy nie upoważnia do rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych, na ich realizację należy uzyskać decyzję pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Tarnowie - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38.-Pt. od 7.30 do 15.30
 


Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


 Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać :

1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1 : 500  lub 1 : 1000,  a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000,

2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą :
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1.  Kopia aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1 : 1000  (1 : 2000 – dla inwestycji liniowych) –  1 egzemplarze  –  Tarnów, ul. Nowa 3.

2.  Graficzne przedstawienie planowanego sposobu zagospodarowania terenu na kopii mapy  –  1 egzemplarz.

3.  Wypisy z ewidencji gruntów dot. działki przedmiotowej oraz działek sąsiednich –   Tarnów, ul. Nowa 3.

4. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli inwestycja jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe.
 
Za wydanie decyzji należy uiścić opłatę skarbowa w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miejskiego lub gotówkowo w kasie Urzędu  w wysokości – 107 zł. Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie   podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być uiszczona z chwilą złożenia wniosku, a dowód wpłaty dołączony do wniosku. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie upoważnia do rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych, na ich realizację należy uzyskać decyzję pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Tarnowie – Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38