Jednostki organizacyjne


Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Jednostki organizacyjne Gminy Ryglice to jednostki utworzone do realizacji zadań gminnych, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty samorządowej.

_____________________________________________________________________________________________________________

Przedszkole w Ryglicach
ul. 11 listopada 8, 33-160 Ryglice
Tel. 14 654 10 60
E-mail: ppryglice@interia.pl
www.przedszkoleryglice.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa w Kowalowej
33-161 Kowalowa 10
Tel./Fax: 14 654 14 99
spkowalowa@poczta.onet.pl
www.spkowalowa.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa w Ryglicach
ul.  Tarnowska 29,
33-160 Ryglice
Tel. 14 654 17 49, 14 654 17 49, 14 654 02 46
Fax: 14 654 10 18
E-mail: rygim@poczta.onet.pl, szkola_ryglice@poczta.onet.pl

www.gimnazjumryglice.pl
www.spryglice.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej
ul. Karpacka 21,
33-159 Zalasowa
Tel./Fax: 14 654 32 22
E-mail: spzalasowa@poczta.onet.pl
www.szkolazalasowa.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół w Lubczy
33-162 Lubcza 51
Tel./Fax: 14 654 36 93
www.szkolalubcza.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

Ośrodek Kultury w Ryglicach wraz z filiami w Zalasowej i Lubczy

www.kulturaryglice.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach wraz z filiami w Lubczy i Zalasowej

http://www.gbpryglice.naszabiblioteka.com

_____________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach
- zobacz więcej

_____________________________________________________________________________________________________________

 Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy -
        mail: placowkawsparcia_lubcza@interia.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach
- zobacz więcej 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Na terenie Gminy Ryglice funkcjonują także jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym są osoby prawne inne niż gmina:


Szkoła Podstawowa w Bistuszowej
Bistuszowa 82, 33-160 Ryglice
Tel./Fax: 14 654 00 77
E-mail: spbistuszowa@interia.pl
www.sp.bistuszowa.info

_____________________________________________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa w Joninach
Joniny 3, 33-160 Ryglice
Tel./Fax:  14  654 14 95
E-mail: joniny@poczta.onet.pl
www.spjoniny.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej
Wola Lubecka 164,
33-162 Lubcza
Tel./Fax: 14 654 25 67
wolalubecka@pro.onet.pl
www.ryglice.tarman.pl/spwola