Miasto partnerskie

 

 

Törökszentmiklós miasto we wschodnich Węgrzech, w komitacie Jász-Nagykun-Szolnok, przy linii kolejowej Budapeszt-Debreczyn. Liczy 23 100 mieszkańców (2013), powierzchnia wynosi 185,16 km² a gęstość zaludnienia 114,4 os./1 km².


Umowa o współpracy:


Podczas uroczystości 700–lecia Ryglic i odzyskania praw miejskich przez miejscowość Ryglice w dniach 22- 24 czerwca 2001 r. punktem kulminacyjnym był moment wręczenia aktu nadania statusu miasta miejscowości Ryglice oraz podpisanie  porozumienia o współpracy  z  miastem Törökszentmiklós z Węgier.


Dzień 24 czerwca to szczególny dzień w dziejach historii miasta. Trzydniowa uroczystość objęta była patronatem honorowym przez: Premiera RP, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starostę Powiatu Tarnowskiego.  Na uroczystą sesję Rady Miejskiej  przybyli zaproszeni goście m.in. podsekretarz stanu w kancelarii premiera, Wojewoda Małopolski, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Starosta Tarnowski, Rektor Politechniki Krakowskiej, delegacja węgierska, Burmistrzowie i Wójtowie ościennych Gmin i Miasteczek, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni powiatowi oraz  mieszkańcy gminy Ryglice.


W imieniu delegacji węgierskiej Burmistrz Zoltàn Bakk złożył władzom miasta Ryglice serdeczne gratulacje z okazji 700–lecia Ryglic i odzyskania praw miejskich oraz podziękował za  wspaniałe przyjęcie delegacji węgierskiej .


Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił Burmistrzów do podpisania  porozumienia o współpracy między miastem Ryglice a miastem Törökszentmiklós (Węgry). Na koniec oficjalnej części  sesji zespół folklorystyczny „W Kuźni u Kowala” odegrał specjalnie przygotowany na tę okazję  utwór  o mieście Ryglice, który powstał na podstawie wiersza Pani Krystyny Piątek z Ryglic.


Podczas trwania części nieoficjalnej przygrywał zespół „W Kuźni u Kowala” oraz zespół folklorystyczny z Węgier, który ze względu na niesprzyjającą aurę nie mógł w pełni zaprezentować się na Rynku w Ryglicach w dniu 23 czerwca 2001r.


                              

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZAWARTE W DNIU 24 CZERWCA 2001


Miasto Ryglice i Miasto Törökszentmiklós zwane dalej Stronami: uwzględniając postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencji Madryckiej) z dnia 21 maja 1980 r.
przekonane, że współpraca międzyregionalna przyczynia się do zacieśniania stosunków przyjaźni i współpracy między regionami obu Państw oraz kontaktów międzyludzkich
uzgodniły,  co następuje :


§ 1
Strony będą rozwijać swoje stosunki w każdej dziedzinie znajdującej się w polu ich wzajemnego zainteresowania i pogłębiać prowadzoną współpracę w sposób ciągły i spójny, w tym także poprzez szczegółowe umowy między partnerami.
§ 2
Współpraca i wymiana doświadczeń między Stronami obejmować będzie w szczególności :
•    rozwój usług w dziedzinie wypoczynku, turystyki, rekreacji i sportu
•    kontakty między instytucjami działającymi na polu kultury, oświaty
•    problematykę związaną z ochroną środowiska naturalnego
•    rozwój wymiany handlowej i gospodarczej poprzez promocję, informację a także aktywne wspieranie partnerskiej współpracy między podmiotami gospodarczymi obu stron
•    produkcję rolną i przetwórstwo rolno- spożywcze.
§ 3
Strony będą współpracować między organami samorządów lokalnych w ramach niniejszej umowy.
§ 4
Strony zobowiązują się popierać wszelkie przedsięwzięcia mające na celu realizację wspólnych projektów w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
§ 5
Podstawą współpracy będą głównie bezpośrednie kontakty organizacji gospodarczych, przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,       a także instytucji kulturalnych, organizacji sportowych. One też, w miarę swoich możliwości i potrzeb będą organizować i finansować współpracę.
§ 6
W celu oceny przebiegu realizacji umowy oraz wypracowania priorytetowych zadań na następny okres, Strony organizować będą regularnie, co najmniej raz w roku, spotkania delegacji samorządowych.
§ 7
Kwestie sporne, związane z interpretacją i wykonywaniem niniejszej umowy, będą rozstrzygane w drodze wzajemnych konsultacji Stron.
§ 8
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron, po wcześniejszym, pisemnym powiadomieniu.
§ 9
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.


Umowę sporządzono w Ryglicach dnia 24 czerwca. 2001 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim  i węgierskim, po czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.