Nr Kont, NIP, REGON

Dane niezbędne do wystawienia faktury:

Gmina Ryglice
33-160 Ryglice
ul. Rynek 9
NIP 993-033-72-47
REGON 851660909

 

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Ryglicach.


Wpłaty z tytułu:
podatku od nieruchomości
podatku od środków transportowych
podatku rolnego
podatku leśnego
opłaty targowej
opłaty skarbowej
opłaty administracyjnej
opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wieczystego użytkowania
czynszu dzierżawnego
można dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach:


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach
55 8589 0006 0050 0000 0550 0001

_____________________________________________________________________________________

 

Wpłaty z tytułu:
wadiów przetargowych
zabezpieczeń należytego wykonania umów
należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach:


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach
67 8589 0006 0050 0000 0084 0002

_____________________________________________________________________________________

 

Wpłaty z tytułu:
udostępnienia danych osobowych
należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ryglicach:


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Ryglicach
40 8589 0006 0050 0000 0084 0003

NIP: 873-12-06-743
Regon: 000547589

_____________________________________________________________________________________

Numer konta dla wpłat zagranicznych

Numer SWIFT: POLUPLPR

Nr Rachunku: PL 55 8589 0006 0050 0000 0550 0001

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa