Deklaracja dostępności

Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Nazwa podmiotu: Urząd Miejski w Ryglicach

Data opracowania/przyjęcia planu: 29.01.2021 r.

 

Działanie

Stan (czy zrealizowany)

Zalecenia do wdrożenia/ wnioski z konsultacji

Audyt architektoniczny

TAK/NIE

Zalecenia do wdrożenia:

 1. Wymiana oznaczenia na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem oraz na tablicy informującej rozkład pomieszczeń

Konsultacje wyników audytu architektonicznego.
Podmioty biorące udział w konsultacjach:

 1. Wydział zamówień publicznych

 2. Wydział księgowości

TAK/NIE

 1. Wymiana tablic.

Audyt cyfrowy

TAK/NIE

Zalecenia do wdrożenia:

 1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG.

 2. Poprawa strony internetowej pod względem dostępności www.ryglice.pl

 

Konsultacje wyników audytu cyfrowego.

 1. Wydział Informatyczny

 2. Wykonawca strony WWW firma Wicom

TAK/NIE

Wnioski z konsultacji

Dostosowanie dokumentów realizuje przeszkolony pracownik.

Poprawą strony internetowej zajmuje się firma Wicom. Po usunięciu błędów nasz wydział Informatyczny sprawdza wykonanie usługi.

Audyt informacyjno-komunikacyjny

TAK/NIE

Zalecenia do wdrożenia:

Nawiązanie współpracy z tłumaczami Polskiego Języka Migowego.

Ewentualne przeszkolenie pracownika z Polskiego Języka Migowego.

Instalacja pętli indukcyjnej na dzienniku podawczym.

Konsultacje wyników audyt informacyjno- komunikacyjnego

TAK/NIE

Umieszczenie wyników konsultacji na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej.

rrr

1. Nazwa podmiotu publicznego

Gmina Ryglice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ryglice.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2001 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12 r.

3. Dane kontaktowe

Email: gmina@ryglice.pl
Telefon: 14 6541019

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie niektóre publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu przyciskiem ctrl (+/-)
 2. wyróżnienie odnośników,

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

5. Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-04-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną na adres poczty elektronicznej gmina@ryglice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

7. Dodatkowe informacje

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zdjęcia i grafiki w serwisie w większości mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

 

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Do wejścia pierwszego od strony Rynku prowadzą schody bez pochylni i platformy dźwiękowej.

Do wejścia drugiego od strony ul. Ks. Jakuba Wyrwy zamontowana jest winda.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się w budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przy budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny- tablice informacyjne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT- naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Biuro obsługi- dziennik podawczy znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Osoby mające trudności w poruszaniu się są obsługiwane na parterze budynku. Konkretny pracownik wezwany najczęściej za pośrednictwem Pani z dziennika podawczego zajmuje się osobą niepełnosprawną w holu budynku, gdzie umieszczony jest stolik i krzesła.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Burmistrz Ryglic informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Miejskim w Ryglicach możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: gmina@ryglice.pl,

 2. przesyłanie faksów na numer 14 654 10 54,

 3. korespondencję pisemną na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice.

 

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

 

Deklaracja dostępności serwisu

Urząd Miejski w Ryglicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ryglice.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.03.2015 Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.03.2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.

 • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.

 • Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.

 • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.

 • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

W 2022 r. planujemy pełne dostosowanie strony www.ryglice.pl do wymogów dostępności cyfrowej.

  Oświadczenie sporządzono dnia 28.03.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Szczęch, adres poczty elektronicznej adam.szczech @ ryglice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6443610. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.